Betingelser erhverv​

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser - version 1 af 12.04.2013.

1. Generelt
Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Nordic Polerings, (herefter ”Sælger”) levering af serviceydelser til køber.

2. Tilbud
Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden <antal dage> fra tilbuddets datering. Købers accept af tilbuddet indebærer således en samtidig accept af Sælgers Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser.

3. Vederlag
Vederlaget angives i danske kroner inkl. moms, og dækker alle med arbejdet forbundne udgifter, såsom direkte og indirekte lønninger, forsikringer, materialer, udstyr, arbejdsledelse, inspektion samt administrationsomkostninger.

Omfattes leverancen af en af Sælgers benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

4. Betaling
Vederlaget samt ekstraarbejde faktureres månedsvis. Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato.

Erlægges betalingen ikke rettidigt, forbeholder Nordic Polering sig ret til at tilskrive morarenter fra forfaldsdagen at regne, med rentelovens til enhver tid gældende rentesats, for tiden 8,00 % over nationalbankens udlånsrente, til betaling sker.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet.

Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100,00.

5. Vederlagsregulering
Der foretages indeksregulering af Nordic Polerings vederlag ved hvert årsskifte dog maksimalt 5 % af kostprisen. Ved større regulering meddeles kunden skriftligt.

6. Opsigelse og ophør
Serviceaftalen kan skriftligt opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. Køber forpligter sig til at modtage og betale for serviceydelserne indtil ophør af serviceaftalen.

7. Nøgler
Det for arbejdets udførelse nødvendige antal nøgler, adgangskort, alarmkoder m.v. udleveres af Køber til Sælger mod kvittering herfor. Omstilling af låsesystemer erstattes ikke af Sælger ved eventuelt bortkomne nøgler, adgangskort mv..

8. Ansvar
Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter Sælgers valg vil mangler ved det præsterede arbejde blive afhjulpet eller købesummen blive krediteret Køber, hvis afhjælpning efter Sælgers vurdering ikke er mulig. Det er kun den direkte forvoldte skade, der erstattes, hvorfor driftstab, avancetab eller lignende ikke erstattes. Et erstatningskrav i anledning af Nordic Polerings ydelse rettes skriftligt hurtigst muligt til Nordic Polering efter skadens indtræden. (evt. loft på erstatningen, hvis dette følger af ansvarsforsikring?)

9. Force majeure
Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

10. Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Byretten i Aarhus under anvendelse af dansk ret.​

NORDIC Polering

​Røddalsminde 72, 8300 Odder

Tlf.: 70 23 78 70

info@nordicpolering.dk

DANIEL RASMUSSEN

Indehaver

Tlf.: 70 23 78 70

Daniel@nordicpolering.dk

ÅBNINGSTIDER

Man-Torsdag 08.00-15.30
Fredag 09.00-12.00

​Kontakt din lokalleverandør, og lad os sammen udarbejde en professionel løsning!